Akgün Soğutma - Online Tahsilat Sistemi | KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında AKGÜN SOĞUTMA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ., olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

AKGÜN SOĞUTMA., müşterilerinden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden aşağıda yer verilen amaçlar ve sunduğumuz ürün/hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi gayesi ile temin edebilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

AKGÜN SOĞUTMA., müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda  kişisel verileriniz, firmamızın sahip olduğu ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, bu ürünlere ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve fırsatların iletilebilmesi, ve diğer her tür ürün ve hizmetin sunulması faaliyetlerinin yanı sıra; ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, ürün satışı, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, hizmet kalitemizin artırılması, risk analizi, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, bülten ve davetiye gönderimi, analiz, raporlama, segmentasyon ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi, işletme faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

AKGÜN SOĞUTMA., kişisel verilerinizi; TCMB , T.C. BAKANLIKLAR , T.C. Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, v.b. kuruluşlar, yurtiçi ve/veya yurtdışındaki; ana iştiraklerimiz, bankalar, finansal kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri vb. diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilir.

AKGÜN SOĞUTMA.,’nın müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE VERİLERİNİN İŞLENME AMACI

AKGÜN SOĞUTMA., müşterilerinin dışında dijital kanalları ziyaret eden kişiler ile kefil, kanuni temsilci, veli, vasi, kayyım, yasal danışman, vekil, şirket ortakları, gibi 3.kişilerin verilerini; veri ilgililerinin kendilerinden, müşterilerden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecradan edinmekte ve risk analizi, başvuru bilgilendirmelerinin yapılabilmesi, müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, diğer her tür ürün ve hizmetin sunulması, ile sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işleyebilmekte ve Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, AKGÜN SOĞUTMA. 'ne başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz: 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler AKGÜN SOĞUTMA tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, firmamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile firmamıza, Bostan Mah. Kurtuluş Deresi Cd No.46 Beyoğlu/Istanbul  adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akgunsogutma@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Bu politikanın amacı, Akbank T.A.Ş.'nin KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuka uygun bir biçimde yürüttüğü Kişisel Verileri İşleme faaliyetleri ve ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak; İlgili Kişileri bilgilendirmek ve böylece Kişisel Veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır. Bu bağlamda, Banka KVKK kapsamında Kişisel Verileri işleme faaliyetlerini, Kişisel Verileri İşlemeye konu İlgili Kişilerin haklarını işbu Politika'da detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

Politika kapsamındaki hususlar ile ilgili olarak düzenli yapılacak kontrol ve takip işlemleri, Banka tarafından oluşturulacak performans takip ve izleme kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.

Banka, KVKK 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde belirtilen amaçlar kapsamında, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin aşağıdaki ilkeleri benimser;

·         Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

·         Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

·         Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

·         İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

·         İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

A.    BANKA TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Kişisel Veriler, Banka bünyesinde İlgili Kişilerden alınan Açık Rıza aracılığıyla veya KVKK'nın 5. ve 6. maddelerince Açık Rıza gerektirmeyen faaliyetler ışığında işlenmekte olup, bu veriler ancak işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlem görmektedir. Banka ile İlgili Kişi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanalına ve Kişisel Verileri İşleme amacına bağlı olarak çeşitlenen ve farklılaşan ve işbu Politika'daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen Kişisel Veri kategorileri genel olarak aşağıdaki gibidir:

·         Kişinin sahip olduğu ürünlere özel diğer tanıtıcı bilgiler,

·         Kimlik tespit belgelerinde bulunan veriler,

·         Bankamız tarafından oluşturulan kişiyi tanımlayıcı bilgiler,

·         Varlık durumuna ilişkin bilgiler,

·         Kimlik doğrulama amaçlı saklanan kişiye özel veriler,

·         Müşteri tanımlama amaçlarıyla elde edilen donanımsal dijital veriler, 

·         İletişim bilgi ve kayıtları,

·         Tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri,

·         Aday ve çalışanlara dair tanımlayıcı ve Banka tarafından üretilen niteleyici bilgiler,

·         Banka kanallarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylı finansal veriler.

Bu veriler, Kişisel Veri Envanteri aracılığıyla VERBİS üzerinde tanımlanmaktadır.

B.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Veriler, Banka tarafından aşağıda örneklenen amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir;

·         Bankacılık faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi,

·         Yasal ve idari yükümlülükler kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Sözleşmelerin müzakeresi, oluşturulması ve ifası,

·         Talep ve sorular kapsamında İlgili Kişiye desteğin sağlanması,

·         Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Anket ve oylamalar ile İlgili Kişilerin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,

·         Müşteriye hitap eden ürün gruplarının tespiti,

·         Banka'nın risk kriterlerine uygun olarak yürttüğü risk analizi çalışmaları,

·         Müşteri ve Bankacılık ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,

·         Aday değerlendirme ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi

·         Banka insan kaynakları yönetiminin yapılması,

·         Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·         Banka ve iştiraklerinin, iş ortaklıklarının yürütülmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerin yürütülmesi,

Bu amaçlar, Kişisel Veri Envanteri aracılığıyla VERBİS üzerinde detaylandırılmaktadır.

C.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Banka, işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde ve KVKK'nın 8 ve 9'uncu maddeleri uyarınca iştiak, tedarikçi ve iş ortaklarına veri aktarımı yapmaktadır ve Kişisel Veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir.  

D.    KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Banka tarafından işbu Politikanın 'Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları' bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için KVKK'nın 5 ve 6'ncı maddelerinde öngörüler şartlar çerçevesinde direk olarak çalışanlar ve müşterilerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından, iştiraklerden, çağrı merkezinden, canlı yardım kanalından, şubelerden, e-şubelerden, resmi kurumlardan, ATM ve e-gişelerden ve diğer fiziki ortamlardan Kişisel Veri edinilebileceği gibi, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığı ile de Kişisel Veri toplayabilmektedir.

E.    KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel Veriler Banka bünyesinde, ilgili yasal saklama süreleri müddetince veya bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika'da da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan veya yasal saklama süresi sona eren Kişisel Veriler ise, Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak imha edilmektedir.

F.     İLGİLİ KİŞİNİN AKBANK'TAKİ HAKLARI

Bankamızda, KVKK'nın 11. Maddesine paralel olarak Kişisel Verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca İlgili Kişiler Bankamızda aşağıdaki haklara sahiptir:

·         Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Düzeltme ve silme işlemlerinin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak İlgili Kişilerden gelecek talepler, Banka tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepleri, sayfasında yer alan Veri Sahibi Talep Formu aracılığıyla; belirtilmiş yöntemlerle iletebilecektir.

G.    KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Banka, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.